Klik hier om ons Privacy Statement (PDF) te openen / te downloaden.

 

Kijk hier voor de actuele wachttijden.

 

Tijdens de feestdagen (2de paasdag, 2de pinksterdag, hemelvaartsdag, koningsdag en 1e en 2e kerstdag) is ons secretariaat gesloten. Voor dringende gevallen kunt u tijdens deze dagen contact opnemen met uw huisarts. 

 

Tarieven

Nadat u het aanmeldformulier op deze website hebt ingevuld en de vragenlijsten die wij u per mail toezenden hebt ingevuld, vindt er een gratis informatief gesprek plaats.

Als u besluit door te gaan voor de intake dan rekenen wij hiervoor …… Dit is een standaardbedrag wat u voorafgaand aan de gesprekken betaalt. De intakefase bestaat uit twee intakegesprekken waarin wij met u samen kijken wat uw kind nodig heeft. Uw zoon of dochter komt in ieder geval tijdens het eerste gesprek mee en afhankelijk van de leeftijd of van uw wens ook in het tweede gesprek. Dan stelt de behandelaar een behandelplan op waarin de behandeling zoals u dat wenst wordt vastgelegd.

Wij hanteren de volgende tarieven:
- Intake fase … euro
- 1 sessie van 1 uur (3/4 uur face to face en ¼ uur voorbereiding en vastlegging van het behandelcontact in het persoonlijke dossier…. euro
etc
 

Per 01-01-2015 is de nieuwe jeugdwet van kracht, de zorg voor jongeren tot 18 jaar is niet langer de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar, maar van de gemeente waar de ouder (s) ingeschreven staan.

1. Welke leeftijden vallen onder de Jeugd GGZ?

Alle leeftijden tot 18 jaar.

2. Wordt de zorg bij KIEK! Vergoed?

Ja, Wij hebben een contract met alle zeeuwsche gemeenten. De basis-ggz en specialistische ggz wordt dus volledig vergoed in 2015.

3. Wat is er nodig om bij Kiek! behandeld te kunnen worden?

Er is een verwijzing nodig van:

- een deskundige in dienst van de gemeente of
- de huisarts of
- een medisch specialist of
- de jeugdarts 

4.  Wat gebeurt er als ik, of mijn zoon of dochter, tijdens de behandeling 18 jaar wordt, stopt dan de behandeling?

Nee, Die loopt gewoon door in het volgende kalenderjaar.

5.  Krijgt de gemeente persoonlijke gegevens van mij of mijn zoon of dochter?

De gemeente moet ervoor zorgen dat de zorg aan jou of aan uw kind doorgaat. Daarvoor heeft de gemeente informatie nodig over de zorg. Om jouw privacy of van uw kind te beschermen is vastgelegd welke informatie de gemeente mag krijgen en wie die informatie mag geven.
De overheid levert informatie aan de gemeente als de client:
- AWBZ-zorg ontvangt;
- een jeugd-GGZ-behandeling krijgt;
- een persoonsgebonden budget (pgb) heeft;
- op een wachtlijst voor jeugdhulp staat;
- er een aanvraag voor jeugdhulp is gedaan en u op 31 december 2014 nog geen
  beschikking heeft.
Het is mogelijk dat de gemeente ook gegevens nodig heeft van jeugdigen die nu al zorg ontvangen. In de Jeugdwet is geregeld dat gemeenten die aan de zorgaanbieders in hun werkgebied kunnen vragen.

6.  Krijgt de gemeente mijn medisch dossier?

Nee, de gemeente krijgt geen (medische) dossiers. Medische en zorgdossiers
blijven bij huisartsen, specialisten en andere zorgverleners. De gemeente hoort
niet welke diagnose er is gesteld, door wie en waarom.
Soms zijn wel medische gegevens nodig om te bepalen welke aanvullende ondersteuning u
nodig heeft. Dan vraagt de gemeente u om die gegevens. De gemeente kan uw
dossier ook opvragen bij uw zorgaanbieder. U moet daarvoor wel eerst
toestemming geven.

7. Welke gegevens krijgt de gemeente dan wel?

De belangrijkste gegevens die gemeente heeft zijn:
Uw naam en burgerservicenummer;
De geleverde zorg (welke zorg krijgt u in 2014 en van welke zorgaanbieder);
De leveringsvorm (zorg in natura of een persoonsgebonden budget).

 

Introductie Kiek!

Kiek! is een specialistische (tweedelijns) instelling voor kinder- en jeugdpsychologie. Dit betekent dat we binnen Kiek! kinderen behandelen indien er sprake is van (forse) sociaal- emotionele of ontwikkelingsproblematiek waarbij het mogelijk is om een diagnose te stellen. Hieronder vallen bijvoorbeeld kinderen met ADHD, autisme, trauma en angstproblematiek. Wij zijn er, in eerste instantie, voor de hulp aan kind en (pleeg)ouders.

In sommige gevallen worden kinderen aangemeld met een onderzoeksvraag, bijvoorbeeld naar de intelligentie van een kind, ADHD of autisme. Wij doen enkel onderzoek naar ontwikkelingsproblematiek en sociaal emotionele problematiek. (Didactisch) onderzoek naar specifieke leerproblemen voeren wij niet uit. Na afronding van een (diagnostisch) onderzoek, worden de resultaten met ouders en kind besproken. Daarnaast bieden wij, indien ouders hiermee instemmen, ook de mogelijkheid tot terugkoppeling van de resultaten naar school. Hiervoor vindt een gesprek plaats met de betrokken leerkrachten, ouders en een psycholoog vanuit Kiek!. Wij zijn vanuit Kiek! bereid om mee te denken over wat een kind in de klas nodig heeft, maar wij hebben echter geen mogelijkheden om scholen actief ondersteunen op leergebied.

Indien een kind een behandeltraject ingaat bij Kiek en er noodzaak is voor de betrokkenheid vanuit school voor de transfer van de therapie naar de klassensituatie, dan zorgen we vanuit Kiek voor de overdracht naar de leerkrachten/IB’ers.

Gezien de beroepsnormen is het niet toegestaan om zonder toestemming van ouders contact te leggen met school of onderzoeken te bespreken. Om miscommunicatie te voorkomen is er binnen Kiek! voor gekozen om de contacten met school zoveel mogelijk via ouders te laten verlopen. Wij zullen ouders verzoeken om het verslag voorafgaand aan het schoolgesprek aan de betrokken leerkracht te overhandigen, maar kunnen geen verantwoording nemen voor het daadwerkelijk uitvoeren van dit verzoek.  Voor vragen aangaande het onderzoek kan school, mits zij schriftelijke toestemming hebben van ouders (welke ook in het bezit dient te zijn van Kiek!), voorafgaand aan het gesprek contact opnemen met Kiek! indien dit nodig is. toestemmingsformulier school

 

 

 

2-weeks diagnoses

Binnen de praktijk werken we zoveel mogelijk met 2-weeks diagnoses.

In de eerste week wordt een intakegesprek gepland voor kind/jongere en (afhankelijk van de leeftijd) met ouder(s). In dit intakegesprek worden de aanmeldklachten besproken.

In diezelfde week wordt een afspraak gepland voor het doornemen van een ontwikkelingsvragenlijst. In het kader van nader onderzoek of behandeling stellen wij diverse vragen over de eerdere ontwikkeling. Om de tijd  zo efficiënt mogelijk te gebruiken, hebben we ervoor gekozen de vragen op te schrijven, zodat u die thuis in alle rust kunt beantwoorden. De vragen zijn gegroepeerd rond bepaalde ontwikkelingsperioden of ontwikkelingsterreinen. Aan de hand van de vragenlijst zal het gesprek verder vormgegeven worden.

Afhankelijk van de leeftijd, vinden we het belangrijk om de school er bij te betrekken, natuurlijk alleen als we van u toestemming krijgen.  School vult een vragenlijst in, die we het liefst bij de intake al in ons bezit hebben. 

Bij planning van de afspraken krijgen clienten en, wederom afhankelijk van de leeftijd, ook ouders een digitale vragenlijst met het verzoek deze in te vullen voordat de intake plaatsvindt.

Alle gegevens die uit de gesprekken en vragenlijsten komen, worden besproken in een multidisciplinair team en dan wordt een behandelplan opgesteld met daarbij ons advies.

Dit behandelplan wordt in de 2e week met u  besproken in een adviesgesprek.

Mocht het nodig zijn dat er nog aanvullend onderzoek plaats gaat vinden, dan wordt dat meestal op korte termijn ingepland.

 

Vergoeding voor kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar

 

Jeugd-GGZ werd tot eind 2014 vergoed door de zorgverzekeraars. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ.

Kiek! heeft een contract met alle Zeeuwse gemeentes waardoor behandeling/onderzoek tot de leeftijd van 18 jaar geheel wordt vergoed door de gemeente.

Je hebt een verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist waar op staat 'SGGZ', of een verwijzing van de gemeente. 

De gemeente kan sinds 2015 ook als verwijzer optreden. Op Walcheren is hiervoor Porthos in het leven geroepen, in Goes heet het loket 'CJG Goes'. Bij andere gemeenten heten de CJGs weer anders. Hier vind je meer informatie: https://www.cjggeeftantwoord.nl/.

 

Informatie over vergoeding vanaf 18 jaar

Ben je 18 jaar of ouder? Dan wordt jouw behandeling bij Kiek geheel vergoed door de zorgverzekeraar.

Let op! Ben je bij Zilveren Kruis/Achmea verzekerd? Deze verzekeraar heeft te weinig zorg bij ons ingekocht, daarom kunnen wij clienten van deze zorgverzekeraar niet in behandeling nemen. Ben je het hiermee niet eens, bel dan Zilveren Kruis/Achmea, (030) 693 70 00. Ook kun je op 1 Januari, of wanneer je 18 wordt, switchen naar een andere verzekeraar.

Onder Achmea vallen ook: Interpolis, Zilveren Kruis, FBTO en Avéro Achmea, De Friesland Zorgverzekeraar, Pro Life Verzekeringen, Kiemer, OZF, Interpolis, Ik!, IAK (volmacht).

Je hebt een verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist waar op staat 'SGGZ'. 

Als je bij ons in behandeling komt, dan teken je een akte van cessie. Een akte van cessie is een verklaring van jou dat wij de factuur van de behandeling direct bij de verzekeraar in kunnen dienen, waardoor de verzekeraar de behandeling aan ons betaalt.

Houd er rekening mee dat de zorgverzekeraar altijd een (minimaal) wettelijk eigen risico van 375 euro in rekening brengt over alle gebruikte zorg in een kalenderjaar. Het kan natuurlijk zo zijn dat je het eigen risico al voor medische behandelingen hebt betaald, dan is dit niet langer op jou van toepassing.

 

Kosten bij niet nakomen van afspraken

Een afspraak die niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht (per sessie van drie kwartier € 35,00). Dit geldt dus ook bij ziekte. De gemeente/zorgverzekeraar vergoedt deze kosten namelijk niet.

Bij Kiek! begint u altijd met een intake, een ontwikkelingsanamnese en een adviesgesprek. Deze drie afspraken van elk 1 uur worden in een bestek van 2 weken gepland, waarna de behandeling direct van start gaat. Wel zo prettig.

 

Middelburg:                                                                                                                               

Specialisatie Intakewachttijd* Behandelwachttijd**
Aandachtstekort en gedrag ± 6 weken

± 0 weken

Pervasief ± 6 weken
± 0 weken
Overige stoornissen kindertijd ± 6 weken ± 0 weken
Depressie  ± 6 weken ± 0 weken
Angst ± 6 weken ± 0 weken
Restgroep diagnoses andere aandoeningen ± 6 weken ± 0 weken

Persoonlijkheid

± 6 weken ± 0 weken
Somatoforme stoornissen ± 6 weken ± 0 weken

Goes: 

Specialisatie Intakewachttijd* Behandelwachttijd**
Aandachtstekort en gedrag ± 2 weken

± 0 weken

Pervasief ± 2 weken ± 0 weken
Overige stoornissen kindertijd ± 2 weken ± 0 weken
Depressie  ± 2 weken ± 0 weken
Angst ± 2 weken ± 0 weken
Restgroep diagnoses andere aandoeningen ± 2 weken ± 0 weken
Persoonlijkheid ± 2 weken ± 0 weken
Somatoforme stoornissen ± 2 weken ± 0 weken

*) Intakewachttijd = de tijd tussen het moment dat aanmelding bij Kiek! binnenkomt tot het moment dat de client voor een intakegesprek terecht kan. Hier is de verwachte wachttijd weergegeven, en niet de historische wachttijd 

**) Behandelwachttijd = de tijd tussen het 1ste intakegesprek en 1ste behandelcontact. Hier is de verwachte wachttijd weergegeven, en niet de historische wachttijd. 

Wat is voor jou de wachttijd? 

De getoonde wachttijden zijn indicatief. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen. De voor jou geldende wachttijd kan hiervan afwijken.

Laatst bijgewerkt: 8 januari 2020

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.