Introductie Kiek!

Kiek! is een specialistische (tweedelijns) instelling voor kinder- en jeugdpsychologie. Dit betekent dat we binnen Kiek! kinderen behandelen indien er sprake is van (forse) sociaal- emotionele of ontwikkelingsproblematiek waarbij het mogelijk is om een diagnose te stellen. Hieronder vallen bijvoorbeeld kinderen met ADHD, autisme, trauma en angstproblematiek. Wij zijn er, in eerste instantie, voor de hulp aan kind en (pleeg)ouders.

In sommige gevallen worden kinderen aangemeld met een onderzoeksvraag, bijvoorbeeld naar de intelligentie van een kind, ADHD of autisme. Wij doen enkel onderzoek naar ontwikkelingsproblematiek en sociaal emotionele problematiek. (Didactisch) onderzoek naar specifieke leerproblemen voeren wij niet uit. Na afronding van een (diagnostisch) onderzoek, worden de resultaten met ouders en kind besproken. Daarnaast bieden wij, indien ouders hiermee instemmen, ook de mogelijkheid tot terugkoppeling van de resultaten naar school. Hiervoor vindt een gesprek plaats met de betrokken leerkrachten, ouders en een psycholoog vanuit Kiek!. Wij zijn vanuit Kiek! bereid om mee te denken over wat een kind in de klas nodig heeft, maar wij hebben echter geen mogelijkheden om scholen actief ondersteunen op leergebied.

Indien een kind een behandeltraject ingaat bij Kiek en er noodzaak is voor de betrokkenheid vanuit school voor de transfer van de therapie naar de klassensituatie, dan zorgen we vanuit Kiek voor de overdracht naar de leerkrachten/IB’ers.

Gezien de beroepsnormen is het niet toegestaan om zonder toestemming van ouders contact te leggen met school of onderzoeken te bespreken. Om miscommunicatie te voorkomen is er binnen Kiek! voor gekozen om de contacten met school zoveel mogelijk via ouders te laten verlopen. Wij zullen ouders verzoeken om het verslag voorafgaand aan het schoolgesprek aan de betrokken leerkracht te overhandigen, maar kunnen geen verantwoording nemen voor het daadwerkelijk uitvoeren van dit verzoek.  Voor vragen aangaande het onderzoek kan school, mits zij schriftelijke toestemming hebben van ouders (welke ook in het bezit dient te zijn van Kiek!), voorafgaand aan het gesprek contact opnemen met Kiek! indien dit nodig is. toestemmingsformulier school