Privacy

Privacy

Kiek! hecht veel waarde aan een goede omgang met persoonsgegevens. Met deze
verklaring biedt Kiek! zicht op hoe zij omgaat met persoonsgegevens en welke rechten u
heeft op het gebied van privacy. Ook kunt u hier een melding doen als u meent dat u een
datalek hebt ontdekt binnen onze systemen. 

 

Privacybeleid en -reglement
Om de organisatie richting te geven, heeft Kiek! een privacybeleid opgesteld. Daarnaast
worden in de reglementen privacy en bescherming persoonsgegevens kaders geschetst ter
uitwerking van het privacybeleid. 


Rechten van betrokkenen

U kunt bij Kiek! een verzoek om inzage indienen. Dan krijgt u een overzicht van de
persoonsgegevens die Kiek! van u heeft. Binnen vier weken krijgt u een overzicht met uw
persoonsgegevens. U kunt ook vragen om aanpassing of verwijdering van bepaalde
persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact opnemen met Kiek! Legitimatie is nodig, zodat
vastgesteld kan worden of de persoonsgegevens door de juiste persoon worden gevraagd.


Delen met derden

Kiek! verstrekt uw gegevens niet aan derden. Wanneer wij dit moeten doen, vragen wij uw
schriftelijke toestemming. Kiek! zal deze gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin stellen wij beveiligingseisen aan deze derde partij om een hoog niveau van beveiliging te kunnen garanderen. Kiek! blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.


Beveiliging
Kiek! neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in de beroepscode zoals vastgelegd door het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).


Gevolgen niet verstrekken gegevens
Naast toestemming heeft Kiek! andere grondslagen om gegevens te verwerken.
Bijvoorbeeld vanwege een wettelijke of contractuele verplichting, een noodzaak om een overeenkomst af te sluiten of de verplichting aan de kant van de betrokkene. Indien de gegevens dan niet worden verstrekt, zal de dienstverlening (deels) niet mogelijk zijn.


Datalekken
Mogelijk vinden er op enig moment datalekken plaats. Als u een datalek tegenkomt kunt u dit
melden bij Kiek! via dit e-mailadres: secretariaat@kiekzeeland.nl. Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens (per ongeluk) in verkeerde handen zijn gekomen.
Bijvoorbeeld als u een brief krijgt die niet voor u is bestemd. Er wordt een overzicht
bijgehouden met alle datalekken die hebben plaatsgevonden.


Cookies
Kiek! gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw apparaat. De cookies
die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak.


Proclaimer
Kiek! is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel
en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw
reactie bijzonder op prijs. U kunt hiervoor een mail sturen naar secretariaat@kiekzeeland.nl.
Alle informatie inclusief beeldmateriaal behoort auteursrechtelijk toe aan Kiek! U kunt de
informatie voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik overnemen. Wij vragen u het
materiaal niet te veranderen en bij verspreiding de bron te vermelden. Voor commercieel
gebruik van materiaal van deze website vragen wij u contact met ons op te nemen. De
verantwoordelijkheid en het auteursrecht van informatie die via de links toegankelijk is, ligt
bij de eigenaar van de betreffende websites. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken
en logo’s.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over privacy, neem dan contact op met onze Functionaris
Gegevensbescherming, mevrouw drs. I.M.A. Wisse-Verburg, telefoon 0118 625556. Wij
helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u
op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de
Klachtencommissie Zeeland.